co bude ]   [ co bylo ]   [ oddíl ]     [ jiné ]    [ chat ]
Vítejte na webových stránkách nejen MTBO teamu ASA Turnov.

Sobota, 15.12.2018

- new -
příspěvek
na chatu:
   
 • ...


 • Pravidla pro závody v MTBO

  schválila Komise MTBO ČSOB dne 22.9.1995

  Obsah

  1. Platnost pravidel
  2. Charakteristika MTBO
  3. Klasifikace závodů
  4. Kategorie závodníků
  5. Rozpis závodu
  6. Řízení závodu
  7. Přihlášky
  8. Losování startovního pořadí a startovní listina
  9. Pokyny
  10. Prostor závodu a mapy
  11. Závodní tratě
  12. Zakázané oblasti
  13. Zákres tratí
  14. Značení průjezdnosti
  15. Popisy kontrol
  16. Značení v terénu
  17. Označení a vybavení kontroly
  18. Horské kolo
  19. Vybavení závodníka
  20. Závodní průkaz
  21. Start
  22. Průjezd tratí a kontrolami
  23. Cíl
  24. Měření času a předběžné výsledky
  25. Vyhodnocení startovních průkazů
  26. Stanovení pořadí, výsledková listina
  27. Fair play
  28. Porušení pravidel
  29. Protesty
  30. Jury

  1. Platnost pravidel

  1.1. Tato pravidla platí od 1.1.1994

  1.2. Neznalost pravidel neomlouvá.

  2. Charakteristika MTBO

  2.1. Orientační závod na horském kole je druh sportu, při kterém závodník samostatně volí postup podle mapy a s pomocí horského kola projíždí v předepsaném pořadí body (kontroly), vyznačené v mapě a v terénu. O výsledku rozhoduje dosažený čas.

  2.2. Specifikace horského kola je stanovena v hlavě 18.

  2.3. Název disciplíny je z anglického názvu Mountain Bike (horské kolo) Orienteering (orientační závod), pouľívaného v ostatních zemích, který konkretizuje záměr disciplíny absolvovat trasu závodu na horském kole.

  3. Klasifikace závodů

  3.1. MTBO jsou denní veřejné závody jednotlivců či štafet. Účast na nich není omezena žádnými výkonnostními kritérii.

  3.2.Druhy závodů podle délky lze rozdělit předpokládanými časy vítězů na:

  • závod na klasické trati
  • závod na krátké trati
  • závod na dlouhé trati

  4. Kategorie závodníků

  4.1. Rozdělení kategorií podle pohlaví a věku

  ženy - jednotná kategorie pro všechny ženy bez rozdílu věku.
  Junioři - v této kategorii mohou startovat závodníci, kteří dosáhnou v daném kalendářním roce věku 18 let a mladší.
  Muľi - kategorie je určena pro závodníky, kteří dosáhnou v daném kalendářním roce věku 19 let a starší.
  Veteráni - mohou zde startovat závodníci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou 40 let a starší.

  4.2. Závodník může v Poháru MTBO startovat a být hodnocen pouze v jedné kategorii.

  4.3. Junioři a veteráni mohou na vlastní žádost startovat v kategorii mužů.

  4.4. Na jedné trati může v případě nízkého počtu závodníků startovat více kategorií. Maximální počet startujících na jedné trati je sto.

  5. Rozpis závodu

  5.1. Rozpis závodu vydává jeho pořadatel. Rozpis musí být zveřejněn alespoň 15 dní před datem uzávěrky přihlášek. Musí být rozeslán všem klubům, jejichž závodníci jsou přihlášení do dané soutěže.

  5.2. Rozpis musí obsahovat přinejmenším tyto informace:

  • datum a místo konání závodu,
  • klasifikace závodu,
  • předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích (příp. v jednotlivých úsecích štafet),
  • pořadatele, jména ředitele závodu, hlavního rozhodčího a stavitele tratí,
  • adresu, příp. telefonní a telefaxové číslo, kde lze získat informace,
  • adresu (příp. č. telefaxu) a datum uzávěrky pro přihlášky,
  • vklady a další poplatky, způsob placení,
  • místo a čas prezentace (tj. vydávání startovních průkazů, startovních čísel a příp. popisů kontrol),
  • místo a čas technické kontroly horských kol
  • pouľití ochranných pomůcek
  • případně omezení oblečení
  • vzdálenosti mezi základními místy závodu:
   • centrum - parkoviště
   • centrum - start
   • centrum - cíl
  • popis terénu, možných nebezpečí a tréninkové možnosti,
  • měřítko mapy a interval vrstevnic, rozměry mapy, informace o tom, zda bude mapa upravena vodovzdorně,
  • čas startu prvního závodníka.

  6. Řízení závodu

  6.1. Pořadatel jmenuje ředitele závodu, odpovědného za řízení přípravy, provedení a likvidace závodu.

  6.2. Pořadatel dále jmenuje hlavního rozhodčího odpovědného za dodržování pravidel.

  7. Přihlášky

  7.1. Písemné přihláąky závodníků musí být doručeny nejpozději v den uzávěrky uvedený v rozpise. U přihlášek, prokazatelně podaných poště v tuzemsku tři dny před uzávěrkou jako listovní zásilka, se předpokládá, že byly doručeny včas.

  7.2. Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise.

  7.3. O každém závodníkovi musí být uvedeny alespoň tyto údaje:

  • kategorie
  • příjmení a jméno
  • klubová příslušnost celým názvem klubu
  • datum narození

  8. Losování startovního pořadí a startovní listina

  8.1. Startovní pořadí musí být losováno náhodně v rámci jednotlivých kategorií.

  8.2. Losování musí být řízeno tak, aby dva závodníci z téhož klubu nestartovali na téže trati těsně po sobě.

  8.3. Je-li některá trať použita pro více kategorií, losuje se startovní pořadí kategorie po kategorii. Výkonnostně silnější kategorie by měla na této trati startovat první.

  8.4. Závodníci v každé kategorii startují individuálně se stejným časovým intervalem. Ten se volí tak, aby byl co největší a aby závodníci každé kategorie byli rovnoměrně rozděleni ve startovním čase celého závodu. Minimální startovní interval je 2 minuty.

  9. Pokyny

  9.1. Pokyny k závodům musí být vydány v češtině, příp. vyjádřeny piktogramy. Akceptoval-li pořadatel přihlášku cizích klubů, pak též v angličtině nebo v národních jazycích těchto klubů.

  9.2. Pokyny musí být závodníkům k dispozici nejpozději při jejich příjezdu do centra závodu (v čase prezentace).

  9.3. Pokyny musí obsahovat tyto údaje:

  • předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích (příp. v jednotlivých úsecích štafet),
  • místo a čas vydávání startovních průkazů, startovních čísel, příp. popisů kontrol,
  • vzdálenosti mezi základními místy závodu:
   • ubytování - parkoviště,
   • parkoviště - centrum závodu,
   • centrum - prezentace,
   • centrum - start,
   • centrum - cíl,
  • popis terénu, možných nebezpečí a tréninkové možnosti
  • měřítko mapy a interval vrstevnic, rozměry mapy, informace o tom, zda je mapa upravena vodovzdorně,
  • čas startu prvního závodníka,
  • místo a čas technické kontroly horských kol,
  • případně použití mapových symbolů odlišných od symbolů specifikovaných v publikacích Mapový klíč pro OB a LOB,
  • použití ochranných pomůcek,
  • případné omezení oblečení,
  • značení povinných úseků, občerstvovací kontroly, kontroly s rozhodčími, zakázané a nebezpečné oblasti,
  • délky tratí a převýšení,
  • do kdy platí povinnost odevzdat mapu v cíli,
  • vymezení místa určeného pro mytí kol, není-li mytí kol povoleno, musí na to být závodníci upozorněni,
  • způsob a místo vyvěšování výsledků,
  • umístění šaten, sociálního zařízení, první pomoci,
  • časový limit,
  • čas, kdy budou vyhlášeni vítězové závodu,
  • podmínky pro podání protestu,
  • jména ředitele závodu, hlavního rozhodčího a stavitele tratí.

  10. Prostor závodu a mapy

  10.1. Terén v prostoru závodu má být vhodný pro postavení závodních tratí s hustou sítí převáľně sjízdných komunikací.

  10.2. Pořadatel musí zajistit povolení majitelů ke vstupu na pozemky v závodní oblasti a dodrľet předpisy a nařízení týkající se životního prostředí.

  10.3. Pro MTBO lze pouľít tyto typy map v měřítku od 1:15 000 do 1:50 000:

  • speciální mapy pro MTBO
  • mapy pro OB
  • mapy pro LOB
  • turistické mapy
  • cykloturistické mapy a jiné mapy.

  10.4. Je-li třeba pro závod použit jiný typ mapy neľ pro OB či LOB, je pořadatel povinen upozornit na to závodníky a předložit mapový klíč.

  10.5. Změny, které se v terénu objevily od doby vydání mapy a které mohou mít vliv na regulérnost závodu, musí být v mapě dotištěny (dokresleny).

  10.6. Bezprostředně předchozí verze mapy prostoru závodu (existuje-li) musí být vyvěšena v centru závodu. Předchozí verzí se rozumí i současná mapa, není-li použita poprvé.

  10.7. Z hlediska přístupu osob zúčastněných na závodě se prostor závodu dělí na:

  • závodní oblast, kde jsou postaveny závodní tratě
  • zakázané oblasti
  • ostatní prostor.

  11. Závodní tratě

  11.1. Obtížnost trati pro MTBO musí být volena tak, aby prověřila jak fyzickou (cyklistickou) zdatnost, tak i orientační dovednost s ohledem na kategorii závodníků.

  11.2. Trať musí respektovat bezpečnost závodníků.

  11.3. Trať by měla být postavena tak,aby ji vítěz absolvoval rychleji než orientační běžec. To nevylučuje, že na některých úsecích tratě mohou být běžci rychlejąí než jezdci.

  11.4. Délky tratí při klasických závodech by měly být takové, aby časy vítězů jednotlivých kategorií byly v následujícím rozmezí:

  Druh/KategorieKrátká tra»Klasická tra» Dlouhá trať
  Ženy 20-40 min50-70 min70-90 min
  Junioři 30-50 min60-80 min80-120 min
  Muľi 35-55 min70-90 min100-150 min
  Veteráni30-50 min50-70 min70-100 min

  11.5. Rozhodující pro stavitele tratí je především dodržení předpokládaných časů vítěze, údaj délky trati (km) je pouze informativní.

  11.6. Vede-li některá varianta postupu mezi kontrolami po frekventované silnici nebo turistické cestě, je pořadatel povinen upozornit na tuto skutečnost závodníky (v pokynech). Je-li pravděpodobné, ľe v těchto místech pojede závodník vyšší rychlostí (ve sjezdech), musí pořadatel upozornit i řidiče, popř. turisty na probíhající závod (značkou omezující rychlost, tabulí s upozorněním nebo jiným vhodným způsobem).

  11.7. Mezi dvěma kontrolami musí být alespoň jeden postup sjízdný na horském kole. Kontroly musí být umístěny tak, aby k nim bylo moľno dojet na kole.

  11.8. Start a cíl závodu musí být umístěn tak, aby nepřekážel běžné dopravě.

  11.9. Pořadatel můľe stanovit odliąné časy vítězů, zejména v jiných disciplínách MTBO (krátká trať, štafety).

  12. Zakázané oblasti

  2.1. Během závodu nesmí závodník proniknout do zakázaných oblastí vyznačených na mapě či specifikovaných v pokynech. Tyto oblasti musí pořadatel označit nebo definovat tak, aby závodní mohl v terénu bez problému rozpoznat hranice těchto oblastí.

  13. Zákres tratí

  13.1. Tratě jsou dokreslovány do map takto:

  • začátek orientace: rovnostranný trojúhelník o délce strany 7 mm s jedním vrcholem směřujícím k první kontrole,
  • kontroly: krouľky o průměru 5-6 mm,
  • povinné úseky: čárkovaně, tlustě,
  • cíl: soustředné kroužky o průměrech 5 a 7 mm.

  13.2. Trojúhelník a krouľky jsou centrovány na objekt kontroly (startu, cíle) na mapě. Střed se neoznačuje.

  13.3. Mimo případů značených úseků jsou trojúhelník a kroužky v příslušném pořadí spojeny přímými čarami.

  14. Značení průjezdnosti

  14.1. Pořadatel musí v mapě dotisknout (dokreslit) vyznačení průjezdnosti komunikací (popř. průjezdnost terénu - viz 14.4.), přicházející v úvahu pro postup závodníka na trati, pokud skutečnost neodpovídá klasifikaci IOF.

  14.2. Průjezdnost se vyznačuje vzhledem k povrchu terénu (nikoliv k jeho sklonu), coľ je vztaženo na zkušeného jezdce na horském kole.

  14.3. Tabulka pro stanovení průjezdnosti odpovídající značkám IOF:
  Slovní popisIOFOznačení Předpokládaná průjezdnost
  silnice, zpevněná cesta501, 502, 503, 504 -------- Komunikace s hladkým povrchem. Rychlost jízdy omezena pouze fyzickými schopnostmi
  nezpevněná cesta 505, 506 -- -- -- Cesta s dobrým povrchem bez překážek zabraňujících rychlejší jízdě než běžec.
  pěąina 507 - - - - Cesty a pěšiny s menšími překážkami, kterým se lze vyhnout. Jezdec zhruba stejně rychlý jako běľec.
  průsek 508, 509 ...... Cesty a pěšiny se špatným povrchem neumoľžující rychlejší jízdu. Běľec rychlejší než jezdec.

  14.4. Cesty, které jsou nesjízdné (zarostlé, baľinaté, polom) nebo je průjezd jimi z důvodu ochrany přírody zakázán se značí takto: -X--X--X--X--X--X--X-

  14.5. Jestliže se na komunikaci vyskytuje větší překážka (např. padlý strom), kterou nelze zdolat na kole nebo můľe ohrozit bezpečnost jízdy, vyznačí se takto: a doplní výrazným vykřičníkem.

  14.6. Jsou-li pro závod použity mapy pro LOB, značí se průjezdnost zelenou barvou. Při použití map pro OB nebo jiných map se průjezdnost značí fialovou barvou.

  14.7. Všechny povinné úseky musí být zakresleny v mapě.

  15. Popisy kontrol

  15.1. Je-li umístění kontroly jednoznačně určitelné z mapy, uvádí se kódy kontrol do mapy odděleně pomlčkou za pořadové číslo kontroly. V opačném případě je nutno popisy kontrol zveřejnit a to pomocí symbolů nebo slovního popisu v souladu s publikací Popisy kontrol. ČSOB, Praha, 1992.

  16. Značení v terénu

  16.1. Start se označí transparentem s nápisem START napnutým nad startovní čárou, nebo dvěma návěstími kontroly umístěnými na koncích startovní čáry.

  16.2. Není-li začátek orientace shodný se startem, označí se návěstím kontroly bez kleští. Cesta mezi startem a začátkem orientace se vyznačí jako povinný úsek trati.

  16.3. Kontroly se označují návěštím podle článku 17.

  16.4. Cíl se označí transparentem s nápisem CÍL napnutým nad cílovou čárou, nebo dvěma návěštími kontroly umístěnými na konci cílové čáry.

  16.5. Povinné úseky musí být vyznačeny přednostně oranžovými a bílými fáborky.

  16.6. Hranice zakázaných oblastí se vyznačí souvisle páskou přes komunikace širokou min 3 cm s nápisy VSTUP ZAKÁZÁN.

  17. Označení a vybavení kontroly

  17.1. Každá kontrola musí být označena návěštím používaným při závodech LOB.

  17.2. Návěští se umísťuje nad průchozí komunikací (nebo vyjímečně podél) ve výšce cca 2 m nad zemí. Kontrolní kleště by měly být zavěšeny ve výšce 1 m nad zemí v blízkosti hranolu.

  17.3. Kód kontroly musí být umístěn na všech třech stranách bílé části hranolu (viditelně ze všech stran).

  17.4. V místě kontroly by měl být zajištěn a upraven prostor pro bezpečné zastavení a vyhýbání se několika závodníků.

  18. Horské kolo

  18.1. Na start závodu budou připuštěni pouze ti závodníci, jejichž kolo prošlo technickou kontrolou.

  18.2. Horské kolo musí splňovat následující kritéria:

  • technicky bezvadné
  • průměr kol 26"
  • minimální šířka pneumatik 1,5"
  • dvě navzájem nezávislé a funkční brzdy
  • konce řídítek musí být zaslepeny

  Je v kompetenci pořadatele nepřipustit ke startu závodníka, jehož kolo nesplňuje tyto poľadavky.

  18.3. Závodník nesmí během závodu přijmout žádnou cizí technickou pomoc, smí si pouze půjčit nářadí od druhé osoby.

  18.4. Závodník můše v průběhu závodu měnit na kole pouze ty součástky, které si veze s sebou. Nesmí měnit celé kolo.

  19. Vybavení závodníka

  19.1. Pořadatel zodpovídá za číselnou identifikaci závodníků v průběhu závodu. Startovní čísla musí být závodníky nesena podle požadavků pořadatele.

  19.2. Povinné nošení přilby má zásadní platnost. Závodník bez plné přilby nemůže být připuštěn ke startu. Přilby musí odpovídat normám vydaným a odsouhlaseným Českým cyklistickým svazem.

  19.3. Technickými pomůckami, které můľe závodník s sebou krom horského kola vézt a během závodu pouľívat jsou:

  • mapa, závodní průkaz a startovní číslo, které obdržel od pořadatele
  • popis kontrol (v případě, že byl pořadatelem vydán)
  • speciálně upravený mapník pro MTBO
  • jakékoliv nářadí na opravu kola
  • jakýkoliv náhradní díl nebo součástka
  • busola, hodinky, cyklistický computer, svítilna, sport-tester, lupa, brýle
  • občerstvení

  19.4. Závodník, který si s sebou veze občerstvení, nesmí používat skleněné láhve.

  20. Závodní průkaz

  20.1. Závodní průkaz slouží k identifikaci závodníka a k označení jeho průjezdu kontrolami a cílem.

  20.2. Pro MTBO se používají průkazy určené pro OB.

  20.3. Průkazy nesmějí být pořadatelem připojeny k mapám.

  20.4. Průkaz dostane závodník před startem. Kromě vložení průkazu do ochranného obalu nesmí závodník průkaz upravovat, přepisovat a popisovat. Může psát do kontrolních políček a tato průhledně přelepit. Se souhlasem hlavního rozhodčího lze vyměňovat závodníkům průkazy na některé z kontrol.

  20.5.Průkaz musí být po celou dobu závodu připojen k jízdnímu kolu závodníka.

  21. Start

  21.1. Start závodu jednotlivců může být intervalový nebo hromadný.

  21.2. Startovní čára musí být kolmá na jízdní dráhu v místě startu. Jízdní dráha v prostoru startu musí být široká minimálně 3 m.

  21.3. Start by měl být situován tak, aby čekající závodníci neviděli postup před nimi startujících.

  21.4. Závodník je povinen dostavit se včas ke startu a projít všemi startovními koridory, ve kterých bude provedena kontrola závodních průkazů, přileb a prověření průchodu technickou kontrolou.

  21.5. Závodník obdrží mapu jednu minutu před vlastním startem.

  22. Průjezd tratí a kontrolami

  22.1. Závodník musí projet kontrolami ve stanoveném pořadí. Každou kontrolu své trati musí zřetelně označit do závodního průkazu.

  22.2. Správně označená kontrola je ta, z níľ alespoň část raženého vzorku je v přísluąném políčku startovního průkazu. Přísluąné políčko je políčko s označením pořadového čísla kontroly nebo dosud nepoužité rezervní políčko označené R. Rezervní políčka se používají v pořadí stanoveném jejich pořadovými čísly.

  22.3. Označí-li závodník omylem do některého políčka nesprávnou kontrolu nebo není-li otisk dosti zřetelný, může označit správnou kontrolu do opravného políčka. Při opravě první chyby v pořadí razí do políčka R1, při opravě druhé chyby v pořadí razí do políčka R2 atd. Povinností pořadatele je při nejasném způsobu ražení konzultovat celou záležitost se závodníkem a ražení vysvětlit. Postupuje se podle faktu, že ražení má prokázat přítomnost na přísluąné kontrole a ne být chytákem pro závodníky.

  22.4. Při neoznačení kontroly do průkazu není závodník diskvalifikován v případě, že se tak nestalo jeho vinou (např. v případě poškozených či chybějících kleští na kontrole).

  22.5. Značené úseky tratě musí závodníci absolvovat po celé jejich délce.

  22.6. Závodník musí dodržovat platná pravidla silničního provozu.

  22.7. Závodník musí při absolvování trati používat výhradně komunikace, nesmí se pohybovat na kole ve volném terénu. Pohybuje-li se volným terénem během závodu, musí nést kolo nad zemí.

  22.8. Závodník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků.

  23. Cíl

  23.1. Pořadatel musí zajistit bezpečný dojezd do cíle.

  23.2. Cílová čára musí být kolmá na jízdní dráhu v místě dojezdu. Jízdní dráha musí být široká minimálně 3 m a za cílovou čárou musí být dostatečně dlouhý prostor pro bezpečné zastavení.

  23.3. Po projetí cílovou čárou odevzdá závodník po absolvování své tratě závodní průkaz, a případně mapu a startovní číslo, požaduje-li to pořadatel.

  23.4. Bez povolení pořadatele se nesmí závodník po absolvování své tratě vracet před uzavřením cíle do prostoru závodu.

  23.5. V oblasti cíle musí být zabezpečena první pomoc.

  24. Měření času a předběžné výsledky

  24.1. Cílový čas se měří na cílové čáře v okamžiku, kdy přední kolo protne cílovou čáru. Časy se zaokrouhlují na nejbližší celou sekundu.

  24.2. Časová diference startovních a cílových hodin je povolena do hodnoty odchylky +/- 1 sec v průběhu 5 hod.

  24.3. Výsledné časy se uveřejňují jako předběžné výsledky.

  25. Vyhodnocení startovních průkazů

  25.1. Vyhodnocování startovních průkazů se provádí v souladu s pravidly OB a články 1.22.2 až 1.22.4 těchto pravidel.

  25.2. V nepřijatelných případech je závodník diskvalifikován.

  26. Stanovení pořadí, výsledková listina

  26.1. Pořadí ve výsledkové listině se stanoví na základě výsledných časů.

  26.2. Dva či více závodníků se shodným časem jsou ve výsledkové listině uvedeni se stejným umístěním (následující umístění, která jim připadla, se vynechají).

  26.3. V závodech s hromadným startem či handicapy určují pořadí cíloví rozhodčí.

  26.4. Umístění ve výsledkové listině se nepřiděluje závodníkovi, který je diskvalifikován, vzdal závod, nebo jeho výsledný čas je větší než limit.

  26.5. Oficiální výsledky jsou zasílány všem zúčastněným klubům, nejpozději do 14 dnů od konce závodu.

  27. Fair play

  27.1. Během závodu se musí vąechny zúčastněné osoby vzájemně respektovat a chovat poctivě a čestně. Je zakázáno vyměňovat si údery mezi sebou či s pořadatelem.

  27.2. Zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným závodníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu od soupeře, nečestná dohoda mezi závodníky je důvodem diskvalifikace.

  27.3. Závodník musí na vyzvání uvolnit cestu rychlejšímu.

  27.4. Protijedoucí závodníci se vyhýbají vpravo.

  27.5. Jízda v háku není korektní.

  27.6. Závodník nesmí úmyslně křížit cestu soupeři a tím mu bránit v předjetí.

  27.7. Závodníci jedoucí z kopce mají přednost před stoupajícími.

  27.8. Závodník nesmí být pod vlivem drog uvedených na listině Českého antidopingového výboru jako zakázané dopingové látky.

  27.9.Závodníci jsou povinni poskytnout první pomoc zraněné osobě.

  28. Porušení pravidel

  28.1. Porušení pravidel ze strany závodníka je důvodem k jeho diskvalifikaci. Závodník se můľe odvolat formou protestu podle hlavy 29.

  28.2. Poruąení pravidel ze strany pořadatele může být důvodem k podání protestu.

  29. Protesty

  29.1. Protest proti porušení či nedodržení pravidel mohou podat všechny osoby zúčastněné na závodě hlavnímu rozhodčímu, který ho předá jury k projednání. Protest se podává písemně nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle, pokud se ovšem netýká oficiálních výsledků.

  29.2. Protesty proti oficiálním výsledkům musí být podány do patnácti dnů od distribuce výsledkových listin.

  29.3. Protest se musí doložit vkladem 50 Kč.

  30. Jury

  30.1. Jury je složena ze tří osob přítomných na závodě. žádný z členů jury se nesmí podílet na pořádání závodu.

  30.2. Povinností jury je řešit všechny protesty podané podle hlavy 29, podněty s nimiž se na jury obrátil pořadatel (např. sporné ražení v průkazu) a podněty podané některým z členů jury při jejím zasedání.

  30.3. Rozhodnutí jury je konečné. Není-li protest uznán, propadá vklad ve prospěch pořadatele. Je-li uznán jako oprávněný, vklad se vrací a jury uloží hlavnímu rozhodčímu realizaci jejího rozhodnutí.